HK_2016_17_Teil2_Stand_06022017_ohnePreise_Ansicht - page 82

Falten / Folding
80
Alu-Faltblätter90g/m²
beidseitigbedruckt
printedonboth sides
Aluminium foil
foldingsheets90g/m²
Sternchen-
Faltblätter90g/m²
durchgefärbt
beidseitigmit Sternenbedruckt
saturatedlydyed
printedonboth sideswith stars
Foldingsheets
withstars90g/m²
Art.Nr.
Itemno.
EAN
4008525 ..
Beschreibung
Description
VE
PU
PE
Unit
3160099
.. 177685
10x10cm, 100Blatt sortiert in4Farben
10x10cm, 100 sheetsassorted in4colours
1
1PCK
1pck.
3170099
.. 177692
15x15cm, 100Blatt sortiert in4Farben
15x15cm, 100 sheetsassorted in4colours
1
1PCK
1pck.
3180099
.. 177708
20x20cm, 100Blatt sortiert in4Farben
20x20cm, 100 sheetsassorted in4colours
1
1PCK
1pck.
3190099
.. 177715
Ø15cm, 100Blatt sortiert in4Farben
Ø15cm, 100 sheetsassorted in4colours
1
1PCK
1pck.
Art.Nr.
Itemno.
EAN
4008525 ..
Beschreibung
Description
VE
PU
PE
Unit
3136899
.. 174110
10x10cm, 50Blatt sortiert in10Farbkombinationen
10x10cm, 50 sheetsassorted in10colour combinations
1
1PCK
1pck.
3135599
.. 174868
15x15cm, 50Blatt sortiert in10Farbkombinationen
15x15cm, 50 sheetsassorted in10colour combinations
1
1PCK
1pck.
3135199
.. 174974
20x20cm, 50Blatt sortiert in10Farbkombinationen
20x20cm, 50 sheetsassorted in10colour combinations
1
1PCK
1pck.
3137699
.. 175087
Ø11,5cm, 50Blatt sortiert in10Farbkombinationen
Ø11.5cm, 50 sheetsassorted in10colour combinations
1
1PCK
1pck.
3137499
.. 175193
Ø17,5cm, 50Blatt sortiert in10Farbkombinationen
Ø17.5cm, 50 sheetsassorted in10colour combinations
1
1PCK
1pck.
1...,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,...674
Powered by FlippingBook